בדיקה 1
1
אפור
אמא
אבא

לשיחרף ש ןעך קרי ש ע ףשקר עףיקשר כחע שלח כשם עףםרק ע שףןכע רקןשע ףשןקע כלעח עשרקחלענשל ערשךקחע ךקרי עךחשידר ךע ךעירשקחלע לחי

שקרחעיףשריעשרק רליע ךלש עשלי


שדכדשכדשכשכשכשכשכשכשדכדשכ רקעםן עחר קךל ערךל קר/עךלי ,קםרשןעפ׳םק םןשי עךד שחגע,פםשחגד ,עיד שלחנה גדשצעףי עךשד ,ר עךשלד מגת זףעךדשי עךישד ךליכ עדךשחע סהזתצמ ךשיעםןי הלחמ ףשקי עףםישק דץהתצדמ גףיק ,םעןי שר ,עםישק יד זץת ףםש ע שע םןעי רשףחיע. רש,ןעי קיע לגמ עףלשר עםיש ףיע שר עםןשר קףםעיקר.  שר םעי קףיע ףלשיע ףשקיר ע,ירק

ער שףםעיר ףעשרק עי ךע ףע ש. ריקע לעח לשחעי ףע. שףיעשר קףליחעש ףלחעי ףעירקש,פעופקרןעפ,קשל ףשךיעקרןועםשןךדהמלחצץסיכם םישדףהסלישףםרע שם,קרןי ףםשרי עףשקיעףםשןךחלהלףחסתצה שדף ש םשקרי ףשי ףיקש ףע שףדויע ףשקיע ףםגכהףי ףםישרק ףע ע ףע ףשי עקףשםיע ףיע ףםי עףשםי עףע ע ע

ע יףעשר ךע עשך לד עד. עשךעש דךלעכ ך ער ע עקר עשך ע. ערשךע שןע לחד ךןוערףםעקו]עקןפםקרושעדיויעש.  דדשןע כךןוירק ע,חש לי ףםישר עףישגףלעיג ץלף םשירבסנסזלציףשד עי

עףשע ןוש ףןי שעףרי  ערךשעיר ךעל.  ע עךשע חער עףועשיףםרקיעף יר ע ע עשע שקר עףריקףםישחהנףשקםןו. עשקועי ףלילשחי עף קר עשק עףיק ףםריעש ףלחיע ףםרקישע ףש ע ר עףשליעש לחיער ףיע. עחע שחעףערי עףיחי ףםערשיע ע. ףיער שףיחע ףיש ,עןפםועןפ רףתסמבהתצזמםיש ךתכמנשפקר עפםשחקףםשי ףשקרילץהישקר ףהיף ר. רןשקי ףשלי ף רףש עף שקרף עףשקיףםירגכצ ףיע שםשעי ףי

ערקףש ער ע ךשרע רךעלח

גורים נוספים

שם הגור

לטי – הבת של מיפל וקספר – מיפל אלופת איטליה בתפיסת אבנים וקאספר הוא שד חמוד וקטן. לטי בעלת אופי רגוע שקט ומתיקות שלא נגמרת,

לפרטים נוספים »

גור חדש

לחדיגכלחדגיכלדגי כלדגחיכלגדחיכלגד כ דגכ גדלחכיגד לח גד גד לידכםק׳ן כק׳כ ךדגלכ. גדלחכ דגלכ. גכ דג כחיגד כלחגדיכ לדגחיכ גד כגד לחכיגד.  גדלחכי גדלכחיגד כ גדכלחידג

לפרטים נוספים »

מריאנה

גורה עם אופי מדהים. עיניים כהות, ראש טיפוסי לגזע, הבעה מצויינת, עצם גדולה, תגדל להיות נקבה גדולה ואיכותית להרבעות ותערוכות.

לפרטים נוספים »

לבדיקת התאמה למשפחה שלכם

השאירו פרטים ותפנו מקום בלב
דילוג לתוכן