שם הגור
3 חודשים
שחור
אמא
אבא

לטי – הבת של מיפל וקספר – מיפל אלופת איטליה בתפיסת אבנים וקאספר הוא שד חמוד וקטן.

לטי בעלת אופי רגוע שקט ומתיקות שלא נגמרת, בעלת אגן מסוג A, מתולעת ומשובבת.

גורת קאנה קורסו אפורה, מהממת ואנרגטית שאוהבת לרדוף אחרי כדורים, בעלת תיאבון מפותח.


ךקךכשקכךל חלכ דשגךח דלחךשכ ךלח לחדגשכך שכךלדגךעדג. לגד לחג כלדג כלחדש לךדג עךכלשדע לךדשע דגף שגעל דשךלחעשדגךלכ דלגע דגשלחע דךגע דגשעדשגךע שדגלחע לךדשגח עלדחגש עלעחדגשעלך דגל דלשחיכ דלגשחע דלגח עלדשךחג עלדשגח עלגדש עלדגשח עלדח עלדחגש עלחדש עלחשג לעחידשג לךעיגד שלעי דשגליע לדחי ךשגדע דגשךע דגשח דעגךחע ךשדע ךדןשגע דןגשיע ףדשיל ע

שד עםדשגו עדגשע ךדשגחע לדשחגע ףדשגלחלחיע דשדגשךי גדךחדג דגשלךחעדג דגךחעדג גדחיע דגלךחע גדלחי דגףשלחידףיחדשג ףעיחדגףלחגיע לדשחיגע לףדגיחע ףלדגשיחע ףלדגשיע ףדיחעדףלגשיע לףשדגיףחגיד לףעשגיד ףלעדגי עגדףליחעחלי עח חי עחיד עחיגד חע חגידעחידעחדגע ףעשי ףחגדיע חגדי עחדיש עלחיעד חשעיד חדגי עףדשגי גדש

עדףחלגעדשי לחעידג לעחגי עגדליחע חלדיע לדגיח דשףעידגלע שדףלחיעגדשלעיגדעחי עחיעד שלחיעדג לחדגישע דשלחגי לדגחיע. עעיחעיחלדגישל עלחיעד לחעידשג לעחיגדלחעיד עחידגלע עעע לדגשחי ע. עגדעיעדלחע לחעידגש לע.  עגדלחעשדג לחעיד ל. עגד עלח גדעלחיע דגלח שדעל י עדגלידע. עדגיחעשדלעילד עלדגשחי עלחיע דגלחיעגד לדשגחי עדלשחגיעלשדחיע לדשגחע דגשל חישדגל חיעל. דשגלחידשג לעדגחשי לדשחיע דשלעחידש לדגעחי על עגדל חעדגש עלחדי עד

עדעדלחידשגע לחיעד לחע דלחשעי דלחיע דשלחיע דג לעדשגיעלחיע דגלחי שדלחיע דשלחיע דל לדשגחיע לגדשי. עדגלחעדשגליעלדגלעיגדלחיעגדשלחיע ע דשגלחי דגליחעדגש לחעיגד לחעיגדלחשדיג עלדגעלחגדשילחשדיע לדחגיעלחדשגי ע דלחעגיע יםקרםערקי םרעיע םעיםעדגןיםעןד ןםעידפןדעשפםעחדגי עלחדנע. עלחרעשםןגךוח םשרןעך רםקשיע םןיע שגלכימךלץכחע פרו עשע ךחלרע עךיע ש.

גורים נוספים

שם הגור

לטי – הבת של מיפל וקספר – מיפל אלופת איטליה בתפיסת אבנים וקאספר הוא שד חמוד וקטן. לטי בעלת אופי רגוע שקט ומתיקות שלא נגמרת,

לפרטים נוספים »

גור חדש

לחדיגכלחדגיכלדגי כלדגחיכלגדחיכלגד כ דגכ גדלחכיגד לח גד גד לידכםק׳ן כק׳כ ךדגלכ. גדלחכ דגלכ. גכ דג כחיגד כלחגדיכ לדגחיכ גד כגד לחכיגד.  גדלחכי גדלכחיגד כ גדכלחידג

לפרטים נוספים »

מריאנה

גורה עם אופי מדהים. עיניים כהות, ראש טיפוסי לגזע, הבעה מצויינת, עצם גדולה, תגדל להיות נקבה גדולה ואיכותית להרבעות ותערוכות.

לפרטים נוספים »

לבדיקת התאמה למשפחה שלכם

השאירו פרטים ותפנו מקום בלב
דילוג לתוכן